Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Dutch Marketing Academy

  1. Dutch Marketing Academy voert een adequate klachtenbehandeling, zodat klachten optimaal bijdragen aan ons streven tot het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.
  2. Dutch Marketing Academy heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.
  3. De klant, consument of bedrijf, dient een klacht schriftelijk of per e-mail in bij de directie van Dutch Marketing Academy.
  4. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden en worden ingediend bij Dutch Marketing Academy. 
  5. De klacht wordt binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Een klacht die een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een antwoord kan verwachten.
  6. De directie onderzoekt de klacht, eventueel in overleg met de klager en de betrokken medewerker(s). 
  7. De directie neemt een standpunt in met betrekking tot de ingediende klacht en stelt de klager hiervan gemotiveerd op de hoogte (dit kan zowel in een persoonlijk gesprek als schriftelijk). 
  8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil. Indien de klant een bedrijf of instelling is, dan kan deze zich wenden tot de Onderwijsinspectie. Is de klant een consument, dan kan deze het geschil aanhangig maken bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. De Geschillenregeling staat omschreven in de Algemene Voorwaarden NRTO. Deze voorwaarden zijn te vinden op de NRTO-website en op onze website https://dutchmarketingacademy.nl/opleidingskeurmerk-nrto/
  9. Klachten worden door Dutch Marketing Academy gearchiveerd en maximaal twee jaar bewaard. Periodiek, minimaal eens per kwartaal zal de directie de ingediende klachten inventariseren. Indien trends waar te nemen zijn, worden maatregelen getroffen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. 

Contactgegevens

Dutch Marketing Academy

t.a.v. directie

Hellingweg 98 L

2583 WH  Den Haag

info@dutchmarketingacademy.nl

+31(0)70 763 54 95

[Versie 2.0 – juni 2023]